Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Mgr. et Mgr. Marek Čechovský, Ph.D. - Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Mgr. et Mgr. Marek Čechovský, Ph.D.

Luật sư

Chuyên môn

  • Luật tố tụng hình sự
  • Luật hành chính
  • Luật lao động
  • Luật Cộng đồng Quốc tế

Mgr.et Mgr. Marek Čechovský, Ph.D. tốt nghiệp tại trường luật Masarykova ở thành phố Brno năm 1999, cũng cùng năm này ông đã tốt nghiệp luôn ngành khoa học chính trị-báo chí và sau đó đạt được chức danh tiến sĩ Ph.D trong ngành Nghiên cứu châu Âu.

Trong thời gian thực tập ông làm luật sư trong tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận chuyên về giúp đỡ người nước ngoài, cả trong lĩnh vực thương mại. Ông cũng làm giảng viên tại trường đại học kinh tế và tại trường đại học khoa học Xã hội ở Brno. Ông đã từng thực tập nhiều nơi ở nước ngoài (ví dụ tại trường hè nghiên cứu di cư trường Oxford University).

Năm 2014 ông kết thúc trường đại học thành công và thành luật sư được ghi trong danh sách ČAK năm 2005. Năm 2008 ông thành lập văn phòng luật Čechovský &Václavek, s r.o. với ông Mgr. Petr Václavek.

Chuyên môn về luật hành chính (đăc biệt về luật người nước ngoài) luật tố tụng hình sự, và cũng giải quyết hết về các chuyện liên quan tới luật pháp.

Có thể nói tiếng anh và tiếng nga.

Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU